Ochrana osobných údajov

Odosielateľom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť AUTOCENTRUM MŠ s.r.o. so sídlom Zalužice 330, 072 34 Zalužice, IČO: 47691301, kontakt: 0919474959, autocentrumms@gmail.com (ďalej len ,,prevádzkovateľ“).

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na spätnú väzbu prostredníctvom kontaktného a objednávkového formulára umiestneného na www stránkach prevádzkovateľa: https://www.autocentrumms.sk.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na spätnú komunikáciu, najmä meno a priezvisko, telefonický kontakt a emailový kontakt.

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje návštevníka. Osobné údaje návštevníka sú v informačnom systéme prevádzkovateľa uchovávané po dobu 10 rokov. Návštevník má právo aktualizovať osobné údaje inou formou (emailom, písomne). Osobné údaje návštevníka sa nezverejňujú. Prevádzkovateľ nevyužíva softvérové riešenie, ktoré spracúva osobné údaje v tretej krajine.

Návštevník má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, aké osobné údaje návštevníka sa spracúvajú na www stránkach prevádzkovateľa. Návštevník má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov návštevníkovi je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré návštevník požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5 €.

Návštevník môže od prevádzkovateľa požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú návštevníka. Návštevník môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Návštevník môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Návštevník má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak návštevník namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

Návštevník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Návštevník má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Návštevník môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Návštevník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách prevádzkovateľa).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie www stránky môže prevádzkovateľ ukladať na zariadení návštevníka malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si www stránka môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. jazyk, veľkosť písma a pod.). Www stránka prevádzkovateľa používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení návštevníka a pre nevyhnutnú funkcionalitu www
stránky. Návštevník môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude návštevník pri opakovanej návšteve www stránky pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie www stránky nemusia byť funkčné.